Pressmeddelanden från Umeå universitet

Restaureringsprojekt nominerat till EU-pris

[2018-06-11] Restaureringsprojektet ”Vindel River LIFE” som koordinerats av Umeå universitet är ett av totalt 28 EU LIFE-finansierade projekt som nominerats till EU-priset ”The Life Award – Best of the Best Nature Projects”. –Det är en stor ära för oss att ha placerats bland de bästa projekten i Europa, säger projektledaren Johanna Gardeström. Det är en fin uppmuntran för vårt hårda arbete under nästan sex år.

Projektet har restaurerat 26 av Vindelälvens biflöden efter de ingrepp som timmerflottningen orsakade. Projektet har ägts och koordinerats av Umeå universitet. Ume/Vindelälvens fiskeråd har gjort det praktiska arbetet i vattendragen, medan forskare vid Umeå universitet och SLU har studerat restaureringens effekter på strand- och vattenmiljöer. Framförallt har återhämtningen av vegetation och fiskbestånd undersökts. Havs- och vattenmyndigheten har också medverkat i projektet med ansvar för dess slutkonferens.

Med hjälp av grävskopor har stora mängder grovt sediment (grus, sten och block) lagts tillbaka i vattendragen vilket har inneburit att 27 hektar älvbotten har återvunnits över sammanlagt 66 kilometer älvsträcka. Vidare har över tusen fisklekbottnar återskapats och 20 dammar rivits. Projektet har i experimentsyfte ersatt söndersprängda block med nya block från omkringliggande marker. Det är framförallt skillnaden mellan dessa storblockssträckor och mer traditionellt restaurerade sträckor som forskarna har studerat.

– Vårt projekt har inneburit mycket administration, möten, fältinsatser och informationskampanjer samt interaktioner med många olika människor, såväl efter Vindelälven som i övriga Sverige och i Europa, säger Johanna Gardeström.

Restaureringen har siktat på att återställa de flottade vattendragen till det skick de hade innan flottningen. De kanalliknande flottlederna har därför ersatts med breda, mångformiga älvmiljöer med lugnt och varierat flöde.

– Vi ser redan tecken på att växter och djur börjat återhämta sig efter restaureringen, säger Christer Nilsson, koordinator för projektet. Men vi tror att det behövs många fler år för att livet i vattendragen ska kunna komma upp till den nivå det hade innan flottningen.

– Projektet har gett oss fantastiska möjligheter att fortsätta följa upp den ekologiska återhämtningen, och andra forskare såväl som andra projekt har redan dragit nytta av de restaurerade områdena, säger Christer Nilsson. En sådan här infrastruktur av olika restaurerade objekt skulle aldrig ha gått att bygga upp med traditionella projektmedel.

Bildtext: Johanna Gardeström och Christer Nilsson i projektorljuset under prisceremonin i Bryssel.

För mer information, kontakta gärna:

Christer Nilsson, projektkoordinator, professor emeritus, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-786 60 03
E-post: christer.nilsson@umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog

Adress till nyheten:
http://www.alumn.umu.se/nyhet//.cid292453


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar